Breaking News
Home / ข่าว / กิจกรรม : งานวิจัย / เตรียมพร้อมมหาสารคามสู่การเป็นเมืองยืดหยุ่น โดยความร่วมมือสหวิทยาการ ตามแนวทาง UNDRR

เตรียมพร้อมมหาสารคามสู่การเป็นเมืองยืดหยุ่น โดยความร่วมมือสหวิทยาการ ตามแนวทาง UNDRR

เมื่อวันที่ 22-24  มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา สำนักงานลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office for Disaster Risk Reduction; UNDRR ) ได้จัดอบรม  “Training of Trainers on Urban Resilience and Making Cities Resilient” ณ เมืองอินชอน ประเทศเกาหลี ซึ่งมีผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย  คณะผู้บริหารและคณะทำงาน  กรุงเทพมหานคร   กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย   และผู้แทนจากจังหวัดมหาสารคาม (ภาคการศึกษาและท้องถิ่น) ได้แก่ รศ.ดร.ปิยภัทร บุษบาบดินทร์  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเฉพาะทางนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการจัดการภัยพิบัติลุ่มน้ำแบบบูรณาการ นายเศรษฐา เณรสุวรรณ นายอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม นายภาคิน ติระพงศ์ไพบูลย์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม พร้อมด้วยนายธัชชัย ติระพงศ์ไพบูลย์ และ ดร.ธายุกร พระบำรุง ผู้อำนวยการหน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว (CMARE)  ในฐานะผู้ผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนกลไกเครือข่ายด้านภัยพิบัติ ภายใต้การสนับสนุนด้านเทคนิคจากเครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติไทย (Thai Network for Disaster Resilience; TNDR)  และสำนักงานลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office for Disaster Risk Reduction; UNDRR) โดยการอบรมครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างกลุ่มผู้เชี่ยวชาญและสนับสนุนการพัฒนาความรู้และทักษะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญในประเทศไทยเกี่ยวกับความยืดหยุ่นของเมืองด้านภัยพิบัติ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการใช้เครื่องมือวินิจฉัย เพื่อประเมินความก้าวหน้าของความยืดหยุ่นและระบุการดำเนินการหลัก เพื่อลดความเสี่ยง อีกทั้งเพื่อส่งเสริมการแบ่งปันประสบการณ์และการแลกเปลี่ยนระหว่างเทศบาล ที่เข้าร่วมและวางรากฐานโครงการฟื้นฟูสภาพเมืองในประเทศไทย ผ่านโครงการ Making Cities Resilient 2030 (MCR2030) ที่สอดรับกับการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) เป้าหมายที่ 11 เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน ซึ่งมุ่งเน้นการทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ทั่วถึง ยืดหยุ่น และยั่งยืน และเป้าหมายที่ 13 โดยแก้ปัญหาโลกร้อนอย่างเร่งด่วน เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ  โดยพื้นที่หาสารคาม  มุ่งหวังจะพัฒนากลไกเชิงพื้นที่ร่วมกับการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลในการบริการจัดการข้อมูล สำหรับการพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นสู่เมืองอัจฉริยะที่ยืดหยุน  ผ่านความร่วมมือสหวิทยาการ ซึ่งมีสถาบันการศึกษาเป็นพี่เลี้ยง โดยจะนำร่องในพื้นที่เมืองมหาสารคาม  และพื้นที่กันทรวิชัย  รวมถึงการทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  เพื่อยกระดับการบูรณาการความร่วมมือสู่การสร้างเมืองยืดหยุ่นในระดับเมืองต่อไป 

ภาพและข่าว :  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส / ดร.ธายุกร พระบำรุง

เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา

ณ วันที่ : 7 เมษายน 2566

About env@msu.ac.th

Check Also

คณะสิ่วแวดล้อมฯเข้าร่วมงานซ้อมนิสิตต้นแบบ ณ อาคารพละ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณาจารย์เเละบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมงานซ้อมนิสิตต้นแบบ ณ อาคารพละ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะสิ่วแวดล้อมฯเข้าร่วมงานซ้อมนิสิตต้นแบบ ณ อาคารพละ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 18.00 น. ณ อาคารพละ มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณาจารย์เเละบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *