Breaking News
Home / ข่าว / กิจกรรม : งานวิจัย / ขอแสดงความยินดีกับครูและนักเรียน โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์

ขอแสดงความยินดีกับครูและนักเรียน โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์

244388195_573545593963929_6224526174488885499_n

เครือข่ายนักวิจัยสหวิทยาการ หน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว (CMARE) สังกัดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์   ขอแสดงความยินดีกับนายกิตติทัต พูนมณี นายชานนท์  สงแดง นางสาวพรธีรา ประทุมมา และนางสาวสิรินทิตย์ พาบุ นักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์  กลุ่มตัวแทนบริษัทสร้างการดีโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ในการเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมบริษัทสร้างการดีในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2564 ในวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ สบู่สมุนไพรรกฟ้า ซึ่งได้เกิดการพัฒนาความรู้และทักษะของนักเรียน ให้เข้าใจต้นทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นสู่การเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบในท้องถิ่นที่เชื่อมกับภูมิปัญญาด้านสมุนไพรและภูมินิเวศของนาเชือก จนได้ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่มีอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น มีเรื่องราว และพร้อมจำหน่าย และขอแสดงความยินดีกับกลุ่มตัวแทนบริษัทสร้างการดี ประกอบด้วย นางสาวสุวพิชญ์ ทบภักดิ์ นางสาวศรัญญา สมศรีตา นางสาว            ณัชชา ตะทาดวง และนางสาวพรธีรา ประทุมมา ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันการประกวดคลิปวิดีโอ “คนรุ่นใหม่ใส่ใจรักษาภูมิปัญญาวัฒนธรรม” กิจกรรมบริษัทสร้างการดี 4.0 สู่วิถีพอเพียงภายใต้โตรงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ในวันที่ 28 กันยายน 2564 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม  โดยทั้งสองกิจกรรม มีครูที่ปรึกษา คือ นายจักราวุธ สาตารม  และนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันให้มีความรู้ทักษะ และมุมมองสู่การเป็นยุวชนต้นแบบด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ในโครงการการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบสหวิทยาการ สู่การปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ต่อเนื่องปีที่ 2 ซึ่งมีนางรัชนี เปาะศิริ เป็นครูพี้เลี้ยง โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สป.อว)  ซึ่งมุ่งเน้นให้นักเรียน สามารถใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ โดยอาศัยกระบวนการวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปศาสตร์ ที่เชื่อมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ต่อยอดสู่การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีอัตลักษณ์เฉพาะพื้นที่และมีรากฐานจากภูมินิเวศ พร้อมกับการพัฒนามุมมองและทักษะด้านการตลาด สู่การสร้างความยั่งยืนที่ครอบคลุมทั้งสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

244265787_561693368268581_9085888557978690908_n 244269700_920746025317328_810269369266725772_n

ข่าว:  หน่วยปฏิบัติวิจัย CMARE
ภาพ: โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์

เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา

ณ วันที่ : 4 ตุลาคม 2564

About env@msu.ac.th

Check Also

ภาพและข่าว : การประชุมบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 4/2566

วันนี้ 27 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น ณ ห้องประชุม ENV 106  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดการประชุมบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมฯ  ครั้งที่ 4  …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *