Breaking News
Home / ข่าว / กิจกรรม : งานวิจัย / ขอแสดงความยินดีกับผลงานคลิปสั้นสร้างการเรียนรู้ หัวข้อ “โลกร้อนและการปรับตัวในสไตล์อีสานอินดี้”

ขอแสดงความยินดีกับผลงานคลิปสั้นสร้างการเรียนรู้ หัวข้อ “โลกร้อนและการปรับตัวในสไตล์อีสานอินดี้”

 225573705_232332191976160_923881912605157593_n

 

เครือข่ายนักวิจัยหน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว (CMARE) สังกัดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมกับนักวิจัยจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะการบัญชีและการจัดการ และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมประกวดคลิปสั้นเพื่อสร้างการเรียนรู้  หัวข้อ “โลกร้อนและการปรับตัวในสไตล์อีสานอินดี้” ความยาวไม่เกิน 5 นาที  เพื่อชิงทุนการศึกษารวม 3,500 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร รวมถึงผลงานที่ได้รับความนิยม (ตัดสิน ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2564) ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ชื่อโครงการ การพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน แบบสหวิทยาการ สู่การปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สนับสนุนโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สป.อว) โดยเกณฑ์การประเมินผลงาน ประกอบด้วย ความสอดคล้องกับหัวข้อ ความเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ สังคม และภาษา ความถูกต้องในการให้ข้อมูล ความน่าสนใจและความคิดสร้างสรรค์  เทคนิคการถ่ายทำ และการสื่อสารข้อมูลด้านความตระหนัก ทั้งนี้มีคณะกรรมการประเมิน 4 ท่าน จาก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ และขอขอบคุณคณะกรรมการภายนอก คือ ผศ.ดร.ปรีชา สาคร อาจารย์ประจำภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคุณธีรมล บัวงาม สำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส และได้สรุปผลการประเมินผลงานและขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและครูพี่เลี้ยงทุกท่าน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 

รางวัลชนะเลิศ (ได้รับทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมด้วยประกาศนียบัตรและผลงานได้รับความนิยม)
รหัสผลงาน 003
ยอดวิว 322  และยอดไลค์ 40 ผลการประเมินรวม 75 คะแนน

น.ส.สุธิชา อยู่ครบ         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4

น.ส.วรวี รัดเสนสี          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4

น.ส.ปนิดา แก้วไพ         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4

น.ส.กุลฉัตร ศรีสงคราม    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4

น.ส.กนกวรรณ เกตุนอก  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4

ด.ญ.สุพัดชา อยู่ครบ       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2

ด.ญ.แพรวา มูลโพธิ์        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2

โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม

ผลงานhttps://www.youtube.com/watch?v=56XYGlPwHIA

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตนเอง

  • การใช้กราฟฟิกที่ไม่ได้ทำเองควรมีการให้เครดิต
  • โดยภาพรวมตัวนักเรียนสามารถพูดถึงความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ใกล้ตัว หรือสิ่งที่ตัวนักเรียนได้รับผลกระทบก็ได้ หรือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดใกล้ตัว
  • มีแง่มุมที่ไม่ทราบมาก่อน เช่น การบริโภคเนื้อวัวทำให้โลกร้อนได้

 

รองชนะเลิศอันดับสอง (ได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร)
รหัสผลงาน 001  ยอดวิว 225  ยอดไลค์ 16  ผลการประเมินรวม 73 คะแนน
น.ส.พรณภัทร ผาสุขเลิศ  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 

ผลงาน: https://www.youtube.com/watch?v=2IVdO0Drm-g

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตนเอง

  • เนื้อหายังเบลอระหว่างอากาศร้อนกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่กระทบกับทุกอย่างและสามารถเห็นได้ในสิ่งแวดล้อม แต่สิ่งที่โดดเด่นคือการนำเสนอความเป็นไทบ้าน และแฝงการสร้างแรงจูงใจเชิงบวกในการสนใจสิ่งแวดล้อมที่ไปกับความรักของหนุ่มสาว
  • การดำเนินเรื่องเยิ่นเย้อตอนต้นแล้วรวบรัดตัดความตอนท้ายมากไปหน่อย

รองชนะเลิศอันดับสาม (ได้รับทุนการศึกษา 500 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร) 

รหัสผลงาน 002 ยอดวิว 123 ยอดไลค์ 21  ผลการประเมินรวม 70 คะแนน

ด.ช.นนทกร สีดา                    นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ด.ช.กิตติภัทร หาญประชุม          นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ด.ญ.ภิตติญาพร รุ่งวรางณ์รัตน์      นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม

ผลงาน: https://www.youtube.com/watch?v=RV3Cw0qr2_k

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตนเอง:
อาจเลี่ยงจากการใช้คำว่า “งด” เป็น “ลด” หรือใช้เท่าที่จำเป็น ใช้ซ้ำ กรณีการนำเสนอวิธีเลือกจำกัดขยะ น่าจะเรียงลำดับจากสิ่งที่ใกล้ตัวคนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย เช่น การทำปุ๋ยหมัก ไปจบที่เตาเผาขยะ (สลับตำแหน่งไม่จำเป็นต้องเรียงตามเอกสารที่อ้างอิง)

สำหรับผู้ได้รับทุนการศึกษาและใบประกาศนียบัตร โปรดติดต่อ อาจารย์ ดร.ธายุกร พระบำรุง (อ.เป๊าะ)ผู้อำนวยการหน่วยปฏิบัติการวิจัย CMARE เบอร์โทร  08 9401 9294 อีเมล thayukorn.p@msu.ac.th หรือครูชุ  โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม และครูต้อย โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์  โดยจะจัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

 230556293_363333005261529_2347758733269236279_n

ข่าว/ภาพ: หน่วยปฏิบัติการวิจัย CMARE

ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/ดร.ธายุกร พระบำรุง
เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา

ณ วันที่ : 12 สิงหาคม 2564

About env@msu.ac.th

Check Also

289071323_547893330445585_8858188394709674774_n

ข่าวหลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจคุณภาพน้ำ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการโครงการ U2T ตำบลตลาด

ข่าวหลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจคุณภาพน้ำ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการโครงการ U2T ตำบลตลาด หลักสูตรสาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะดำเนินการภาคประชาชนและบัณฑิตจบใหม่  ดำเนินการภายใต้โครงการ U2T ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ได้สำรวจพื้นที่ เก็บข้อมูล และตรวจวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้น …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *