Breaking News
Home / Tag Archives: บริการวิชาการ

Tag Archives: บริการวิชาการ

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม “หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน” ปีงบประมาณ 2559

โครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านการจัดการขยะ โครงการบริการวิชาการแก่สังคม “หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน” ปีงบประมาณ 2559 ในวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2559 ณ วัดชัยภาษิต ตำบลเขวาไร่ อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคาม โดยเป็นความร่วมมือของหลักสูตรต่างๆในคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ คือ วท.บ.การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร, วท.บ. สิ่งแวดล้อมศึกษา, วท.บ. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม,วท.ม.การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม,วท.ม. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม, วท.ม. สิ่งแวดล้อมศึกษา และปร.ด. สิ่งแวดล้อมศึกษาโดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มเดิม (วัดชัยภาษิต) และ กลุ่มใหม่ (โรงเรียนบ้านโนนราษีโคกล่าม) โดยมีผู้เข้าร่วม ได้แก่ ทีมงานโครงการชุมชนกลุ่มเดิม (วัดชัยภาษิต) และกลุ่มใหม่ (คุณครูโรงเรียนบ้านโนนราษีโคกล่าม) โดยมีการจัดฐานการเรียนรู้และระดมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ

Read More »

ร่วมจัดนิทรรศการงานวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day)

ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมจัดนิทรรศการงานวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) ณ ศาลาประชาคม จังหวัดขอนแก่น

Read More »