Breaking News
Home / ข่าว / กิจกรรม : งานวิจัย / CMARE จัดเสวนาเพื่อกำหนดแนวทางการรับมือ Climate Change ด้วยการบูรณาการระหว่างศาสตร์

CMARE จัดเสวนาเพื่อกำหนดแนวทางการรับมือ Climate Change ด้วยการบูรณาการระหว่างศาสตร์

73472660_2514507475537013_172536653120798720_n

หน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว (Climate Change Mitigation and Adaptation Research Unit; CMARE) สังกัดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ซึ่งเป็นหน่วยวิจัยที่จัดตั้งขึ้น ภายใต้ความร่วมมือของนักวิจัยจากหลายศาสตร์ ทั้งร่วมสถาบัน ต่างสถาบัน และต่างประเทศ เพื่อผลิตผลงานวิจัยสหวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งด้านสังคม สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ ที่มีคุณภาพและผลกระทบ (Impact) สูงต่อสังคม รวมถึงการถ่ายทอด การพัฒนากลไกในการเพิ่มศักยภาพของต้นทุนมนุษย์ การแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ และการผลักดันสู่นโยบายที่พร้อมปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  จะจัดให้มีการเสวนา หัวข้อเรื่อง “ทิศทางและการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาองค์ความรู้: จากงานวิจัยสู่การพัฒนาศักยภาพ”  ในโอกาสพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การขยายผลองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” ระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  ในวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562  เวลา 11:00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย ผู้แทนการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ผศ.ดร.ปิยภัทร บุษบาบดินทร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์  ผศ.ดร.ปฏิวัติ ฤทธิเดช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะวิทยาการสารสนเทศ อาจารย์วชิรวัตติ์ อาริยะสิริโชติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  ซึ่งเป็นนักวิจัย ในเครือข่าย CMARE และดร.ธายุกรพระบำรุง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว เป็นผู้ดำเนินรายการ

ข่าว/ภาพ:  ดร.ธายุกร พระบำรุง

เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา

ณ วันที่ : 18 ตุลาคม 2562

About env@msu.ac.th

Check Also

3

ภาพและข่าว : การแข่งขันกีฬาสิ่งแวดล้อมนิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 “กันภัยเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม

เมื่อระหว่างวันที่ 14 -15  กุมภาพันธ์ 2563   คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมแข่งขันกีฬาสิ่งแวดล้อมนิสิต นักศึกษา แห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 26  ณ มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขต ศาลายา    …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *