Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว.pdf

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว.pdf

About env@msu.ac.th

Check Also

1 แผนการรับนิสิตใหม่ 2562

>>> แผนการรับนิสิตใหม่ ปี 2562 / กำหนดการรับนิสิตใหม่ / การรับแบบ Portfolio รอบที่ 1 <<<

ติดตามข่าวสารอื่นๆ : https://www.facebook.com/env.msu.th/ เผยแพร่โดย : นาย ชลทิตย์ สีเทา ประกาศ ณ วันที่ : 19 ตุลาคม 2561  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ปิดโหมดสีเทา