Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว.pdf

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว.pdf

About env@msu.ac.th

Check Also

กลุ่มงานบริหารการพัสดุ กอลคลังและพัสดุ เรื่อง ส่งสำเนาหนังสือที่ นร 0731.2- ว 80 ลงวันที่ 23 เม.ย. 61

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ปิดโหมดสีเทา