Breaking News
Home / Uncategorized / ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Energy and Environment for Sustainable Development Research and Training Center

อาจารย์ ฝัน

ผู้อำนวยการศูนย์: ผศ.ดร.สุนันทา เลาวัณย์ศิริ
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ:  08 6564 3051
อีเมล: sunantha.l@msu.ac.th  

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ (Mission)

1.มุ่งเน้นผลิตผลงานวิจัยด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

2.ให้บริการวิชาการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

3.สร้างเครือข่ายการร่วมมือกับภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ สถาบันการศึกษา องค์กรเอกชน ภายในและนอกประเทศ เพื่อการวิจัยและบริการวิชาการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

4.เป็นศูนย์กลางการฝึกฝนและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เครือข่าย (Network)

อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล

ผลการดำเนินการ (Outcome)

อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน.pdf

About env@msu.ac.th

Check Also

อ.สุภารัตน์ อ่อนก้อน

ชื่อ – นามสกุล : อ.สุภารัตน์ อ่อนก้อน ตำแหน่งบริหาร : – อีเมล : twin_petch@hotmail.com โทรศัพท์ :ภายใน 2743 ห้อง :ENV …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *