Breaking News
Home / Uncategorized / หน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว

หน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว

 หน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทาและการปรับตัว

Climate Changes Mitigation and Adaptation Research Unit (CMARE)

อ.ดร.ธายุกร พระบำรุง

ผู้อำนวยการศูนย์: ดร.ธายุกร พระบำรุง
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ:  08 9401 9294
อีเมล: thayukorn.p@msu.ac.th

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่ผลิตผลงานวิจัยที่เป็นสหวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งด้านสังคม สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ รวมถึงการถ่ายทอด การพัฒนากลไกในการเพิ่มศักยภาพของต้นทุนมนุษย์ การแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ และการผลักดันสู่นโยบายที่พร้อมปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

พันธกิจ (Mission)

พัฒนางานวิจัยที่เป็นสหวิทยาการที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับท้องถิ่น ประเทศ และต่างประเทศ โดยส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการทุกศาสตร์เข้าด้วยกัน ควบคู่การพัฒนาระบบสนับสนุน ที่ครอบคลุมถึงการจัดการฝึกอบรม การแลกเปลี่ยนทั้งในและต่างประเทศ และการถ่ายทอดผลงานวิจัยสู่การนำปฏิบัติใช้และขับเคลื่อนสู่นโยบายสาธารณะ

เครือข่าย (Network)

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ผลการดำเนินการ (Outcome)
Tian, G., Yu, G.-A. Tong, L., Li, R., Huang, H.Q., Bridhikitti, A., Prabamroong, P.  Water Quality of the Mun River in Thailand-Spatiotemporal Variations and Potential Causes. Int. J. Environ. Res. Public Health (2019); 16, 3906; doi:10.3390/ijerph16203906

Littidej, P. and Buasri, N. (2019). Build-Up Growth Impacts on Digital Elevation Model and Flood Risk Susceptibility Prediction in Muaeng District, Nakhon Ratchasima (Thailand). Water (2019); 11, 1496; doi:10.3390/w11071496

Beringer, A.L. and Kaewsuk J., Emerging Livelihood Vulnerabilities in an Urbanizing and Climate Uncertain Environment for the Case of a Secondary City in Thailand, Sustainability (2018); 10(5), 1452.

Suwannatrai, A., Pratumchart, K., Suwannatrai, K., Thinkhamrop K., Chaiyos, J., Kim, C. S., Suwanweerakamtorn, R., Boonmars T, Wongsaroj, T., Sripa, B. Modeling impacts of climate change on the potential distribution of the carcinogenic liver fluke, Opisthorchis viverrini, in Thailand, Parasitol Res (2017); 116:243–250 DOI 10.1007/s00436-016-5285-x

Prasara-A J, Gheewala SH, Silalertruksa T, Pongpat P, Sawaengsak W. Environmental and social life cycle assessment to enhance sustainability of sugarcane-based products in Thailand. Clean Technologies and Environmental Policy (2019); 21 (7):1447-1458. doi:10.1007/s10098-019-01715-y

Prasara-A, J., Gheewala, S.H. Sustainable utilization of rice husk ash from power plants: a review. Journal of Cleaner Production (2017); vol. 167, pp. 1020-1028.

Prasara-A, J., Gheewala, S.H. Sustainability of sugarcane cultivation: case study of selected sites in north-eastern Thailand. Journal of Cleaner Production (2016); 134, Part B, pp. 613-622.

Busababodhin, P.  Modeling on Maximum Rainfall and Temperature based on Extreme Value Copula Analysis, Abstract Proceeding of 10th Conference on Extreme Value Analysis (EVA2017), Delft, Netherlands.  26-30 June 2017, 14.

Bridhikitti, A., Prabamroong, T., Yu, G.-A. 2020. Problem identification on surface water quality in the Mun River Basin, Thailand. Sustainable Water Resources Management. 6 (53): 52-53.

Prasertsri, N. and Littidej, P. 2020. Spatial Environmental Modeling for Wildfire Progression Accelerating Extent Analysis Using Geo-Informatics

Pol. J. Environ. Stud. 29(5): 3249–3261.

การบรรเทาและการปรับตัว-2562.pdf

About env@msu.ac.th

Check Also

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ผู้ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์บทความวิจัย สูงสุด และมีค่า H-index สูงสุด ในฐานข้อมูล Scopus ประจำปี 2565

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. อดิศักดิ์  สิงห์สีโว, รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร  วงศ์จันทรา, รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัดชัย ธานี, รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา ประสาระเอ, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *