Breaking News
Home / Uncategorized / ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษา

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษา

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษา
Center of Environmental Education Research and Training

ผู้อำนวยการศูนย์: รศ.ดร.ประยูร วงศ์จันทรา
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ:  08 1600 0180
อีเมล: prayoon_nam@yahoo.co.th

วิสัยทัศน์ (Vision)

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษาชั้นนำในประเทศลุ่มน้ำแม่โขง

พันธกิจ (Mission)

  1. สร้างสรรค์และบูรณาการวิจัยทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สามารถใช้ประโยชน์และเป็นนวัตกรรมของสังคมได้
    2. บริการวิชาการแก่สังคมจากผลการวิจัยด้วยการฝึกอบรมทางสิ่งแวดล้อมศึกษา
    3. สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาด้วยกระบวนการวิจัยและฝึกอบรม
    4. ส่งเสริมอุดมการณ์และจิตสาธารณะสิ่งแวดล้อม

เครือข่าย (Network)

อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล

ผลการดำเนินการ (Outcome)

อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษา.doc.pdf

About env@msu.ac.th

Check Also

อ.สุภารัตน์ อ่อนก้อน

ชื่อ – นามสกุล : อ.สุภารัตน์ อ่อนก้อน ตำแหน่งบริหาร : – อีเมล : twin_petch@hotmail.com โทรศัพท์ :ภายใน 2743 ห้อง :ENV …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *