Breaking News
Home / กิจกรรม : นิสิต / พิธีไหว้ครู คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีไหว้ครู คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีไหว้ครู คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2560
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีการจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู “น้อมนอบ ช่อประดู่ป่า บูชาครู” วันที่ 31 สิงหาคม 2560 ณ อาคารคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการจัดโครงการนี้เพื่อให้นิสิตได้เล็งเห็นความสำคัญของการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมใหแก่นิสิต ส่งเสริมให้นิสิตได้ตระหนักถึงความสำคัญในการกตัญญู กตเวทีต่อคณาจารย์ที่สั่งสอนอบรมให้ความรู้แก่ศิษย์ และเพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสพบปะคณาจารย์ รุ่นพี่รุ่นน้อง ตลอดจน สร้างความสามัคคี สัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน

IMG_8451 IMG_8454 IMG_8456 IMG_8460 IMG_8464 IMG_8466 IMG_8468 IMG_8471 IMG_8472 IMG_8477 IMG_8480 IMG_8481 IMG_8483 IMG_8484 IMG_8486 IMG_8492 IMG_8496 IMG_8497 IMG_8626 IMG_8629 IMG_8630 IMG_8633 IMG_8636 IMG_8639 IMG_8640 IMG_8642 IMG_8646 IMG_8647 IMG_8648 IMG_8649 IMG_8650 IMG_8652 IMG_8653 IMG_8654 IMG_8655 IMG_8656 IMG_8657 IMG_8658 IMG_8659 IMG_8660 IMG_8661 IMG_8662 IMG_8663 IMG_8664 IMG_8670

 

About env@msu.ac.th

Check Also

Untitled

ขบวนแห่ งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ สโมสรนิสิตทุกคณะ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ สโมสรนิสิตทุกคณะ จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด“มอน้ำชีขมาแม่คงคา บูชาฮอยพระพุทธบาท สืบเซื้อซาติไทอีสาน” ซึ่งแนวคิดดังกล่าว มีความหมายว่า “มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งอยู่ในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำชี มีพื้นที่ทีมีความเกี่ยวเนื่องกับการใช้ชีวิต การดำเนินชีวิตของชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยที่อาศัยแม่น้ำชี …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 
ปิดโหมดสีเทา