Breaking News
Home / การจัดการความรู้ / การจัดการความรู้ : สาระความรู้ / การปฏิบัติและป้องกันเพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

การปฏิบัติและป้องกันเพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

การปฏิบัติและป้องกันเพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

Click เพื่อดาวน์โหลด,,,

About env@msu.ac.th

Check Also

brn_com_2550

พระราชบัญญัติ วาด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พุทธศักราช 2550

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ใหประกาศวา โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายวาด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ให ตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ สภานิติบัญญัติแหงชาติ Click,,,เพื่อดาวน์โหลด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *