Breaking News
Home / Uncategorized / รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนการบริหารและพัฒนาทรพยากรบุคคล

รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนการบริหารและพัฒนาทรพยากรบุคคล

About env@msu.ac.th

Check Also

ภาพและข่าว : การประชุมบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 5/2566

ภาพและข่าว : การประชุมบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 5/2566

ภาพและข่าว : การประชุมบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *