Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวอบรม/สัมมนา / ขอเชิญร่วมรับฟังบรรยายพิเศษหัวข้อ “The History and Politics of Water Resources Development in Northeast Thailand”

ขอเชิญร่วมรับฟังบรรยายพิเศษหัวข้อ “The History and Politics of Water Resources Development in Northeast Thailand”

12573883_453853598158379_8585706377078495180_n

About env@msu.ac.th

Check Also

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร The Fast Lane to EdPEx 200 โดยรับจำนวนจำกัดเพียง 30 ท่าน/หลักสูตรเท่านั้น สัมมนาเชิงปฏิบัติการในวันศุกร์,และเสาร์ ระยะเวลา 2 วัน รุ่นที่ 16 : วันที่ 6-7 กรกฏาคม 2561 รุ่นที่ 17 : วันที่ 17-18 สิงหาคม 2561

เผยแพร่ข่าว : นายชลทิตย์ สีเทา วันทืี่เผยแพร่ : 15 มิถุนายน 2561

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ปิดโหมดสีเทา