Breaking News
Home / ข่าว / ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม “ขับเคลื่อนองค์กรรัฐสู่ยุค Thailand 4.0 ด้วยการพัฒนา Gov-Connect Robotic Scenario” และหลักสูตร “บริหารภาครัฐ 4.0”

ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม “ขับเคลื่อนองค์กรรัฐสู่ยุค Thailand 4.0 ด้วยการพัฒนา Gov-Connect Robotic Scenario” และหลักสูตร “บริหารภาครัฐ 4.0”

 แนบ 34.pdf

About env@msu.ac.th

Check Also

ประชาสัมพันธ์>> จากกลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ เรื่องเอกสารการรับสมัครเพื่อเข้าร่วมโปรแกรมระยะสั่น CommTECH Camp Insinght 2019

เผยแพร่โดย : นายชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 20 กันยายน 2561

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ปิดโหมดสีเทา