Breaking News
Home / ข่าว / กิจกรรม : งานวิจัย / “การส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง”

“การส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง”

1

ผศ.ดร.จิตติมา ประสาระเอ อาจารย์ในสังกัดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหาสารคาม ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่ เป็นที่ปรึกษาให้เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น และเทศบาลตำบลภูผาม่าน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น ในโครงการ “การส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง” เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ำ โดยได้รับทุนสนับสนุนจากองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก

 2

About env@msu.ac.th

Check Also

พัฒนาจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยการส่งเสริม

ศูนย์วิจัยสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง ร่วมพัฒนาจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กในประเทศกัมพูชา ลาว และไทย

ศูนย์วิจัยสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง ร่วมพัฒนาจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กในประเทศกัมพูชา ลาว และไทย   ศูนย์วิจัยประชาสังคม (CSNM) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (https://csnm.kku.ac.th/) ดำเนินการตามนโยบายกระทรวง อว. โดยได้ระดมความเชี่ยวชาญในมหาวิทยาลัยในภูมิภาค เพื่อทำงานวิจัยในระดับนานาชาติร่วมกัน และได้เชิญศูนย์วิจัยสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *