Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวเด่น / บรรยากาศพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มมส ประจำปีการศึกษา 2558-2559

บรรยากาศพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มมส ประจำปีการศึกษา 2558-2559

15443139_1514486961899203_1262089041429516519_o

พระบรมราโชวาท
สมเด็จพระเทพรัตนสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจำปีการศึกษา 2558 – 2559
ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเก้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหาสารคามในวันนี้ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคนที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จทั้งขอขอบใจมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก ที่มอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการบัญชี แก่ข้าพเจ้า
ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยย่อมได้รับการยกย่องชื่นชมว่ามีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาการ และในขณะเดียวกันก็เป็นที่หวัง ว่าจะมีคุณธรรม ความประพฤติที่ดี สมกับที่เป็นบัณฑิตด้วย เรื่องวิชาการนั้นเชื่อ ว่าทุกคนต่างมีพร้อมอยู่ เพราะได้ศึกษาเล่าเรียนมาจนได้รับปริญญาทั่วกันแล้ว แต่ในเรื่องคุณธรรมความประพฤติ เป็นสิ่งที่ขึ้นอยู่กับความคิดจิตใจและการปฏิบัติตนของแต่ละคน บัณฑิตทุกคนจึงควรถือเป็นภาระหน้าที่อย่างสำคัญ ที่จะต้องประพฤติตนให้ดี ให้เป็นบัณฑิตแท้ ด้วยการคิดดี พูดดี ทำดี คิดดี หมายถึง คิดแต่สิ่งที่เป็น สาระและตั้งอยู่ในเหตุในผล พูดดี หมายถึง พูดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์สร้างสรรค์ และเป็นความสัตย์จริง ทำดี หมายถึง ทำแต่สิ่งที่พิจารณาแล้วว่า ถูกต้องเหมาะสม นำมาซึ่งความเจริญทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น หากบัณฑิตฝึกตนเองให้เป็นผู้คิดดี พูดดี ทำดี ตามที่กล่าวมานี้ได้ครบถ้วน ก็จะได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตอย่างเต็มภาคภูมิ สมกับที่สาธารณชนยกย่องนับถือ
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตและกิจการงาน ทั้งขอให้ทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความสุขสวัสดีจงทั่วกัน

15392851_1514257491922150_8995802199964070300_o 15440474_1514485125232720_6343411149252491197_o 15440367_1514488395232393_8564383959387030757_o 15419743_1514470771900822_3208753596684333303_o 15419693_1514488555232377_6092760561600134586_o 15392998_1514484281899471_8424740629408733295_o 15392851_1514257491922150_8995802199964070300_o

ที่มา : MSU-Congratulations

About env@msu.ac.th

Check Also

ขอแสดงความยินดี อารีรัตน์ รักษาศิลป์

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ อารีรัตน์ รักษาศิลป์ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” (สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ตามมติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 7/2566 วันที่ 21 กรกฎาคม 2566

ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 21 กรกฎาคม 2566

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *