Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวเด่น / บรรยากาศพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มมส ประจำปีการศึกษา 2558-2559

บรรยากาศพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มมส ประจำปีการศึกษา 2558-2559

15443139_1514486961899203_1262089041429516519_o

พระบรมราโชวาท
สมเด็จพระเทพรัตนสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจำปีการศึกษา 2558 – 2559
ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเก้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหาสารคามในวันนี้ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคนที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จทั้งขอขอบใจมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก ที่มอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการบัญชี แก่ข้าพเจ้า
ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยย่อมได้รับการยกย่องชื่นชมว่ามีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาการ และในขณะเดียวกันก็เป็นที่หวัง ว่าจะมีคุณธรรม ความประพฤติที่ดี สมกับที่เป็นบัณฑิตด้วย เรื่องวิชาการนั้นเชื่อ ว่าทุกคนต่างมีพร้อมอยู่ เพราะได้ศึกษาเล่าเรียนมาจนได้รับปริญญาทั่วกันแล้ว แต่ในเรื่องคุณธรรมความประพฤติ เป็นสิ่งที่ขึ้นอยู่กับความคิดจิตใจและการปฏิบัติตนของแต่ละคน บัณฑิตทุกคนจึงควรถือเป็นภาระหน้าที่อย่างสำคัญ ที่จะต้องประพฤติตนให้ดี ให้เป็นบัณฑิตแท้ ด้วยการคิดดี พูดดี ทำดี คิดดี หมายถึง คิดแต่สิ่งที่เป็น สาระและตั้งอยู่ในเหตุในผล พูดดี หมายถึง พูดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์สร้างสรรค์ และเป็นความสัตย์จริง ทำดี หมายถึง ทำแต่สิ่งที่พิจารณาแล้วว่า ถูกต้องเหมาะสม นำมาซึ่งความเจริญทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น หากบัณฑิตฝึกตนเองให้เป็นผู้คิดดี พูดดี ทำดี ตามที่กล่าวมานี้ได้ครบถ้วน ก็จะได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตอย่างเต็มภาคภูมิ สมกับที่สาธารณชนยกย่องนับถือ
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตและกิจการงาน ทั้งขอให้ทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความสุขสวัสดีจงทั่วกัน

15392851_1514257491922150_8995802199964070300_o 15440474_1514485125232720_6343411149252491197_o 15440367_1514488395232393_8564383959387030757_o 15419743_1514470771900822_3208753596684333303_o 15419693_1514488555232377_6092760561600134586_o 15392998_1514484281899471_8424740629408733295_o 15392851_1514257491922150_8995802199964070300_o

ที่มา : MSU-Congratulations

About env@msu.ac.th

Check Also

ทูลเกล้าถวาย “ผ้าทอมือสีย้อมจากเมล็ดมะขาม ลายดอกผักติ้ว นวัตกรรมผ้าทออัตลักษณ์บ้านขามเรียง ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

ทูลเกล้าถวาย “ผ้าทอมือสีย้อมจากเมล็ดมะขาม ลายดอกผักติ้ว นวัตกรรมผ้าทออัตลักษณ์บ้านขามเรียง ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม”

ทูลเกล้าถวาย “ผ้าทอมือสีย้อมจากเมล็ดมะขาม ลายดอกผักติ้ว นวัตกรรมผ้าทออัตลักษณ์บ้านขามเรียง  ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม”  เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ โดย อาจารย์ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *