Breaking News
Home / การจัดการความรู้ / การจัดการความรู้-e-learning / [สอน CHE QA 3D] การสร้าง admin ระดับหลักสูตร และตั้งค่าให้ดูแลหลักสูตร

[สอน CHE QA 3D] การสร้าง admin ระดับหลักสูตร และตั้งค่าให้ดูแลหลักสูตร

About env@msu.ac.th

Check Also

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และขั้นตอนการใช้งานในระบบต่างๆ

การเรียนออนไลน์ผ่าน Google G Suit สำหรับนิสิต การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Micrsosoft Team สำหรับนิสิต ขั้นตอนการดาวน์โหลดและติดตั้ง Microsoft Teams Desktop App การจัดการเรียนการสอนออนไลน์โดย …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *