Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวทั่วไป / แจ้งตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2558

แจ้งตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2558

แจ้งตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2558 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา …

[attachments title=”เอกสารแนบ” include=”1753″]

About env@msu.ac.th

Check Also

หลักเกณฑ์บริหารเงินอุดหนุนการวิจัย

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม “หลักเกณฑ์การบริหารเงินอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบ้ับที่ 2) พ.ศ.2564

>>>pdf ดาวน์โหลด<<< ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 14 ตุลาคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *