Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวทั่วไป / แจ้งตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2558

แจ้งตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2558

แจ้งตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2558 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา …

[attachments title=”เอกสารแนบ” include=”1753″]

About env@msu.ac.th

Check Also

CMARE นำเอาอัตลักษณ์ตำบลและชุมชน เพื่อขับเคลื่อนในการพัฒนาเมืองมหาสารคามอย่างยั่งยืน

CMARE นำเอาอัตลักษณ์ตำบลและชุมชน เพื่อขับเคลื่อนในการพัฒนาเมืองมหาสารคามอย่างยั่งยืน   ในวันที่ 17 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา  หน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว (CMARE) โดย ดร.ธายุกร …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *