Breaking News
Home / ข่าว / กิจกรรม : งานวิจัย / มมส MOU ร่วมเป็นภาคีวิจัยบรรยากาศแห่งประเทศไทย (Thailand Consortium for Atmospheric Research; TCAR)

มมส MOU ร่วมเป็นภาคีวิจัยบรรยากาศแห่งประเทศไทย (Thailand Consortium for Atmospheric Research; TCAR)

128542946_4344299435584594_4742119261693614880_o

มมส MOU ร่วมเป็นภาคีวิจัยบรรยากาศแห่งประเทศไทย (Thailand Consortium for Atmospheric Research; TCAR)
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องกมลทิพย์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพัฒน์ ชมภูคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาพื้นที่นาสีนวน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ ดร.ธายุกร พระบำรุง รองคณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/ผู้อำนวยการเครือข่ายนักวิจัย หน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว (CMARE) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) ร่วมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐ รวม 28 แห่ง โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานพิธีลงนาม
การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าว ทั้งสองฝ่าย จะร่วมกันดำเนินการ เพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการพื้นฐานเพื่อศึกษาวิจัย สำหรับวิทยาศาสตร์บรรยากาศ โดยการพัฒนาเครื่องมือวิเคราะห์และตรวจวัดที่ติดตั้ง ณ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ระบบการวิจัยสำหรับการติดตาม ตรวจสอบ เชื่อมโยง และประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยวิทยาศาสตร์บรรยากาศ แผนงานวิจัยวิทยาศาสตร์บรรยากาศร่วมกัน และการเชื่อมโยงกับโจทย์วิจัย เพื่อพัฒนาศักยภาพที่มีอยู่ สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงานภายในประเทศ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญในต่างประเทศ เกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเครื่องมือเพื่อใช้ในภารกิจวิจัยวิทยาศาสตร์บรรยากาศ โดยเฉพาะเพื่อตอบโจทย์ปัญหามลพิษทางอากาศ (Air Pollution) และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จัดกิจกรรม เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ (วิทยากรทั้งในประเทศและต่างประเทศ) และพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิจัยวิทยาศาสตร์บรรยากาศและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยวิธีการจัดอบรม/สัมมนา/ Workshop และดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ตามที่ทั้งสองฝ่ายเห็นสมควรร่วมกัน เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงาน
ภายในงาน ได้จัดเวทีประชุมวางแผนงานวิจัยในด้านต่าง ๆ ได้แก่ Atmospheric Physics Atmospheric Chemistry Instruments and Monitoring และ Inventory and Modeling และนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการด้านคุณภาพอากาศและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ผลงานวิจัย ระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน อันจะนำมาสู่การสร้างความเข้มแข็งด้านงานวิจัยด้านการวิจัยบรรยากาศศาสตร์ ให้สอดรับบริบทของปัญหาของประเทศไทยต่อไป
ข่าว : ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ภาพ : สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
129381252_4344301185584419_5115089783049355331_o 129351046_4344300792251125_5390226495441833761_o 128923554_4344299408917930_17644166605495942_o 128883203_4344306815583856_4446210752980830806_o 128555082_4344313048916566_1955257127495617350_o 128552589_4344301262251078_8329400781468989508_o 128422888_4344300412251163_6036841469176539634_o 128145119_4344301318917739_858849065093275096_o 128142160_4344300642251140_6456794067886155739_o 127924240_4344299465584591_976751457826468146_o
เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา/อ.ดร.ธายุกร พระบำรุง

ณ วันที่ : 20 ธันวาคม 2563

About env@msu.ac.th

Check Also

ภาพและข่าวกิจกรรม”ดนตรี-สุนทรียศาสตร์กับการเป็นวิทยากรสิ่งแวดล้อมศึกษา” ณ วันที่ 29 กันยายน 2565

วันนี้ 29 กันยายน 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้อง ENV1 10 ชั้น 1 …