Breaking News
Home / ข่าว / กิจกรรม : งานวิจัย / คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ผนึกกำลังเทศบาลเมืองมหาสารคามผลักดันธรรมนูญสุขภาพ ด้านการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก นำร่องชุมชนธัญญา1-3

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ผนึกกำลังเทศบาลเมืองมหาสารคามผลักดันธรรมนูญสุขภาพ ด้านการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก นำร่องชุมชนธัญญา1-3

วันที่ 9 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยหน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว (CMARE) ร่วมกับสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองมหาสารคาม  ผลักดันการพัฒนาธรรมนูญสุขภาพสู่การเป็นนโยบายท้องถิ่น เพื่อการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก โดยชุมชน นำร่องชุมชนธัญญา1 2 และ 3  เป็นพื้นที่แรก โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของหลายภาคส่วน ได้แก่ ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม ชมรมผู้สูงอายุ ชมรมแต่งผมเสริมสวย คณะสงฆ์วัดธัญญาวาส และเทศบาลเมืองมหาสารคาม สถาบันการศึกษา (ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม)   โดยเนื้อหาในธรรมนูญสุขภาพ ประกอบด้วย นิยามและความหมาย บุคคล หน่วยงาน และบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง   ระบบสนับสนุนการสื่อสารของชุมชนที่มีการใช้งาน  แหล่งกำเนิดของฝุ่นละอองขนาดเล็กในชุมชน  แนวทางปฏิบัติที่ตกลงร่วมกัน และมาตรการบรรเทาผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก และแหล่งกำเนิดในชุมชนจากเวทีชุมชน  ได้แก่ การเผาไหม้เชื้อเพลิงจากยานพาหนะ   การประกอบอาหาร/ปิ้งย่าง  การสูบบุหรี่  การเผาในที่โล่งแจ้ง ได้แก่ การเผาขยะ และการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร  การก่อสร้าง ได้แก่ การสร้างถนน/อาคาร การปรับปรุงผิวการจราจร การรื้อถอนอาคารและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ การก่อสร้างเพื่อติดตั้งหรือปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค และแหล่งกำเนิดทางธรรมชาติ ได้แก่ ดอกธูปฤาษี และต้นตีนเป็ดหรือพญาสัตบรรณ (เฉพาะกลุ่มอ่อนไหว) และโดยคาดหวังผลลัพธ์ที่ยั่งยืน ซึ่งชุมชน สามารถยกระดับศักยภาพที่มีอยู่เดิม ได้แก่ การผ่านการประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด การไม่มีข้อร้องเรียนปัญหาด้านฝุ่นละอองขนาดเล็ก และความเข้มแข็งของผู้นำและเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข ให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและทุกคนได้รับประโยชน์

ภาพและข่าว :  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส /  ดร.ธายุกร พระบำรุง

เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา

ณ วันที่ : 16 มิถุนายน 2566

About env@msu.ac.th

Check Also

คณะสิ่วแวดล้อมฯเข้าร่วมงานซ้อมนิสิตต้นแบบ ณ อาคารพละ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณาจารย์เเละบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมงานซ้อมนิสิตต้นแบบ ณ อาคารพละ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะสิ่วแวดล้อมฯเข้าร่วมงานซ้อมนิสิตต้นแบบ ณ อาคารพละ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 18.00 น. ณ อาคารพละ มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณาจารย์เเละบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *