Breaking News
Home / Uncategorized / การใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติทางการเกษตร

การใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติทางการเกษตร

หลักสูตรระยะสั้น

ชื่อหลักสูตร:  การใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติทางการเกษตร

jatupon

ผู้รับผิดชอบ: ดร.จตุพร เทียรมา

ศูนย์วิจัย/หน่วยปฎิบัติการวิจัย/บริการวิชาการ:    –

กลุ่มเป้าหมาย: เกษตรกร

 

 

About env@msu.ac.th

Check Also

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร คณะสิ่งแวดล้อม201063 +logoสาขา

กิจกรรม ประชาสัมพันธหลักสูตร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 ภาพบรรยากาศ : กิจกรรม ประชาสัมพันธหลักสูตร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563                เผยแพร่ข่าวโดย : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *