Breaking News
Home / Tag Archives: ENVI GAMES

Tag Archives: ENVI GAMES

กีฬาสิ่งแวดล้อมสัมพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23

เมื่อวันที่ 29 – 31  มกราคม 2559 ท่านอาจารย์ ดร.วรรณศักดิ์พิจิตร  บุญเสริม รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและอาคารสถานที่ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามนำทัพคณาจารย์  บุคลากร นิสิตและนักกีฬาเข้าร่วมกีฬาสิ่งแวดล้อมนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งที่23“หัวตะเข้เกมส์” ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ กีฬาสิ่งแวดล้อมนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย หรือ ENVI Games เป็นการแข่งขันกีฬาระหว่าง ภาควิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งได้จัดเป็นครั้งแรกโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และมีการหมุนเวียนการเป็นเจ้าภาพไปยังสถาบันต่างๆ การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันฯ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีของนิสิตในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ของแต่ละสถาบันทั่วประเทศ ให้นิสิตได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดและห่างไกลยาเสพติด พร้อมทั้งให้เกิดความผูกพันกับคณะตลอดจนเพื่อวางรากฐานความร่วมมือกันในการพัฒนาวงการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมไทยในอนาคต ในปีนี้ลาดกระบังเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันซึ่งมีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรสิ่งแวดล้อมทั่วประเทศ สถาบันที่เข้าร่วมในปีนี้มีทั้งหมด 12  สถาบัน ปีนี้คณะสิ่งแวดล้อมฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคามมาจากภาคอีสานได้กวาดรางวัลและคว้าโล่รางวัลถล่มทลาย รายการดังนี้ 1) ชนะเลิศ สแตนเชียร์ 2) รองชนะเลิศ อันดับ 1 ผู้นำเชียร์ 3) ชนะเลิศ …

Read More »