Breaking News
Home / กิจกรรม : นิสิต / ภาพบรรยากาศงาน “ราชพฤกษ์เกมส์ครั้งที่ 22 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์”

ภาพบรรยากาศงาน “ราชพฤกษ์เกมส์ครั้งที่ 22 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์”

รวมภาพบรรยากาศงาน “ราชพฤกษ์เกมส์ครั้งที่ 22 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์”

IMG_3851

IMG_3615 IMG_3618 IMG_3621 IMG_3624 IMG_3684 IMG_3685 IMG_3688 IMG_3690 IMG_3703 IMG_3707 IMG_3712 IMG_3713 IMG_3714 IMG_3717 IMG_3721 IMG_3730 IMG_3740 IMG_3741 IMG_3745 IMG_3747 IMG_3760 IMG_3772 IMG_3783 IMG_3811 IMG_3849 IMG_3862 IMG_3878 IMG_3896 IMG_3608

 

รูปภาพ : นางสาวรัชนีกร อ่องอ้น หลักสูตรวิทยาศาสตร์บันฑิต สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา

ข่าว : นายวงศ์นรินทร์ สุขวิชัย : งานสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์

About env@msu.ac.th

Check Also

IMG_2874

วันมหกรรมสิ่งแวดล้อมทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น วันที่ 12 มีนาคม 2561 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันมหกรรมสิ่งแวดล้อมทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น วันที่ 12 มีนาคม 2561 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานวันมหกรรมสิ่งแวดล้อมทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ บริเวณ ลานหน้าคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ปิดโหมดสีเทา