Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ในวันที่ 19 เม.ย. 2560 ขอเชิญนิสิตที่มีรายชื่อเข้าอบรมในหลักสูตร การสร้างความตระหนักในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (Security Awareness)

ในวันที่ 19 เม.ย. 2560 ขอเชิญนิสิตที่มีรายชื่อเข้าอบรมในหลักสูตร การสร้างความตระหนักในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (Security Awareness)

ขอเชิญนิสิตที่มีรายชื่อเข้าอบรมในหลักสูตร
การสร้างความตระหนักในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ( Security Awareness )
เพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 5.2.3 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการถ่ายทอดและสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Capture

Capture2

Capture3

Capture4

About env@msu.ac.th

Check Also

28125290_774770696066666_368957347_o

พิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่นิสิต หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ในหลักสูตรเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา หลักสูตร วท.บ. สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ได้จัดพิธีมอบ ใบประกาศนียบัตรให้แก่นิสิตหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหลักสูตรเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ปิดโหมดสีเทา