Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ในระดับปริญญาตรี (ระบบรับตรง)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ในระดับปริญญาตรี (ระบบรับตรง)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ในระดับปริญญาตรี (ระบบรับตรง)
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประจำปีการศึกษา 2560

About env@msu.ac.th

Check Also

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรม

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสาตร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *