Breaking News

18051991_10154525337625959_1334870042_n

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ โดยนิสิต หลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 2 ลงภาคสนามในรายวิชาหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน และโครงการบริการแบบมุ่งเป้า ในการจัดหารูปแบบการจัดการขยะและของเสียอันตรายโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม  ในเวลา 6.30-16.30 น. ณ อบต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการหาบริบทและสภาพปัญหาการจัดการขยะและของเสียอันตราย เพื่อที่จะใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการระดมความคิดเห็นในการจัดรูปแบบการจัดการขยะและของเสียอันตรายในการลงพื้นที่ครั้งต่อไป

18053484_10154525337510959_91948904_o 18053165_10154525337515959_1430273857_o 18052471_10154525337525959_925090052_o 18052377_10154525337520959_1403745128_o 18052032_10154525337535959_1624961867_o 18049896_10154525337545959_910596386_o 18049670_10154525337530959_894557432_o 18049640_10154525337540959_65888831_o 18043069_10154525337505959_1213689902_o 18035694_10154525337630959_1142548758_n 17976167_10154525337500959_812061508_o

About env@msu.ac.th

Check Also

IMG_2874

วันมหกรรมสิ่งแวดล้อมทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น วันที่ 12 มีนาคม 2561 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันมหกรรมสิ่งแวดล้อมทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น วันที่ 12 มีนาคม 2561 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานวันมหกรรมสิ่งแวดล้อมทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ บริเวณ ลานหน้าคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ปิดโหมดสีเทา