Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวเด่น / โครงการวิจัยท้องถิ่น หัวข้อ “การค้นหาแนวทางปรับปรุงคุณภาพดินโพน เพื่อทดแทนต้นทุนทางธรรมชาติและมีใช้อย่างยั่งยืน สำหรับการทำสวนผัก บ้านดอนจำปา ตำบลโพนงาม อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม”

โครงการวิจัยท้องถิ่น หัวข้อ “การค้นหาแนวทางปรับปรุงคุณภาพดินโพน เพื่อทดแทนต้นทุนทางธรรมชาติและมีใช้อย่างยั่งยืน สำหรับการทำสวนผัก บ้านดอนจำปา ตำบลโพนงาม อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม”

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้การดำเนินงานของหลักสูตร วท.บ. สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ได้ขอรับการบริการวิชาการจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ ในโครงการวิจัยท้องถิ่น หัวข้อ “การค้นหาแนวทางปรับปรุงคุณภาพดินโพน เพื่อทดแทนต้นทุนทางธรรมชาติและมีใช้อย่างยั่งยืน สำหรับการทำสวนผัก บ้านดอนจำปา ตำบลโพนงาม อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม” สัญญาทุนเลขที่ RDG57E0030 ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีอาจารย์ ดร.ธายุกร พระบำรุง เป็นหัวหน้าโครงการ ซึ่งมีแนวคิดที่จะจัดทำมาสคอท (Mascot) เพื่อใช้เป็นกลไกหนึ่งในการเผยแพร่บทเรียนจากวิจัยสู่ชุมชน ซึ่งมุ่งเน้นไปที่กลุ่มเยาวชน ให้เข้ามามีบทบาทในการร่วมเรียนรู้ปัญหาในบริบทด้านเกษตรกรรมของท้องถิ่นและเกิดความตระหนัก ที่จะแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นตนเอง โดยอาศัยหลักการพอเพียง ตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้ นับเป็นการบูรณาการถึง 3 ศาสตร์ ได้แก่ งานออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ งานออกแบบนิเทศศิลป์ และงานออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรม ผ่านการลงมือปฏิบัติของนิสิต จนเป็นทักษะและผลงานสร้างสรรค์ โดยมีอาจารย์ปาริชาติ ศรีสนาม อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ เป็นผู้ประสานงานและให้การสนับสนุนการดำเนินการมาโดยตลอด และมีนิสิตผู้ดำเนินการ ดังนี้ วิชาเอกออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ: นายมานิตย์ เจกะบุตร วิชาเอกออกแบบนิเทศศิลป์: นางสาวภัทรานิษฐ์ ดวงพิมพ์ และวิชาเอกออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรม: นายชัยพฤกษ์ โพพอนและนายอิสรา ไชยโยชน์

สำหรับมาสคอทดังกล่าว ถูกนำไปแสดงและร่วมกิจกรรมในวันเด็ก ร่วมกับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ที่ได้จัดขึ้น ณ อาคารพลศึกษา ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา โดยมีองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นผู้ดำเนินงาน

Termite-Mascot

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

About env@msu.ac.th

Check Also

ขอแสดงความยินดี อารีรัตน์ รักษาศิลป์

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ อารีรัตน์ รักษาศิลป์ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” (สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ตามมติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 7/2566 วันที่ 21 กรกฎาคม 2566

ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 21 กรกฎาคม 2566

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *