Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสาตร์

About env@msu.ac.th

Check Also

ประชุมปรึกษาหารือทุนสนับสนุนการวิจัย ภายใต้

ประชุมปรึกษาหารือทุนสนับสนุนการวิจัย ภายใต้ The Global Challenges Research Fund :GCRFเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ปิดโหมดสีเทา