Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วม “พิธีตั้งศาลพระพรหมและพระภูมิเจ้าที่” ประจำคณะสิ่งแวดล้อมฯ

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วม “พิธีตั้งศาลพระพรหมและพระภูมิเจ้าที่” ประจำคณะสิ่งแวดล้อมฯ

Untitled-1

About env@msu.ac.th

Check Also

ราคากลางงานปรับปรุงอาคารเรียนคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ แจ้ง ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2561

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ปิดโหมดสีเทา