16
Nov
2011
ยุทธศาสตร์ ผลกระทบและแนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย รศ.ดร.ชาลี นาวานุเคราะห์   

 

สัปดาห์ที่แล้ว(10 พย. 2554)ผมได้รับแต่งตั้งจากรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เป็นกรรมการในคณะทำงานศึกษายุทธศาสตร์ ผลกระทบและแนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัยโดยมีหน้าที่ศึกษาและวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ รวบรวมข้อมูลสภาพปัญหาอุทกภัยทั้งในและต่างประเทศและผลกระทบรวมทั้งแนวทางในการแก้ปัญหาฯ ทั้งนี้ให้จัดทำแผนการป้องกันและการแก้ไขเป็นระยะกลางและระยะยาว เพื่อเสนอต่อรัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯภายใน90วันนับจากมีคำสั่ง  กรรมการคณะทำงานประกอบด้วยนักวิชาการด้านวิศวกรรมแหล่งน้ำ ระบบชลปรทาน การจัดการลุ่มนำ้ สิ่งแวดล้อม สังคม กฎหมาย เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์กรเอกชน ด้านประชาคมรวม 25 ท่าน และมีหน่วยงานสนับสนุนผลงานวิจัยฯที่เกี่ยวข้องอีก 2 หน่วยงานคือ สกว.และวช. โดยแบ่งกลุ่มคณะทำงานเป็น 6 ดังนี้ 1)การจัดระบบวางแผนการจัดการน้ำ 2)การวางระบบพยากรณ์และเตือนภัย 3) การเผชิญปัญหาและการช่วยเหลือ 4)สังคมและกฎหมาย5) กรณีศึกษาที่ดีและล้มเหลวในอดีต6)สาเหตุนำ้ท่วม(เชิงวิชาการ) 

ผมได้รับการเสนองานให้เข้าร่วมเป็นคณะทำงานในกลุ่มที่1คือการจัดระบบวางแผนการจัดการน้ำ ซึ่งจะต้องพิจารณาในประเด็นทั้งระบบโครงสร้างที่เป็น Structure และ Non-structure ทั้งหมดของประเทศ ทุกท่านที่เป็นกรรมการแต่ละกลุ่มต้องเริ่มทำงานสืบค้นข้อมูลและนำเสนอในที่ประชุมกลุ่มทุกสัปดาห์ การดำเนินงานครั้งนี้นับเป็นโอกาสที่ดีแก่สถาบันฯ และคณะสิ่งแวดล้อมฯ ม.มหาสารคามที่จะได้ใช้ความรู้ในการช่วยเหลือประเทศที่เป็นรูปธรรม ดังนั้นจึงต้องขอความร่วมมือมายังบุคลากร คณาจารย์และนิสิตทุกท่านเพื่อช่วยเหลือในการรวบรวมข้อมูล ตรวจวิเคราะห์ในห้องปฎิบัติการ และสังเคราะห์ผลเพื่อการนำเสนอไปสู่แผนการจัดการฯที่เป็นเชิงบูรณาการและยั่งยืน

Share this post

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

สถิติ